Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski - Logo - WPiA UW
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  strona główna Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  forum Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  poczta dla pracowników - poczta dla studentów   Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  polski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  english
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Webmaster: webmaster@wpia.uw.edu.pl
Informacje o systemie ECTS

Plan i program studiów w systemie ECTS na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Założenia ogólne.

Istotą programu ECTS (European Credit Transfer System) jest wprowadzenie systemu punktowego. Każdemu z przedmiotów, a także każdemu z rodzajów prowadzonych zajęć, przypisana została określona liczba punktów zgodnie z tabelą ECTS stanowiącą załącznik do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji - "Zasady studiowania na Wydziale Prawa i Administracji UW".

Student w okresie studiów musi uzyskać co najmniej 300 punktów. Do zaliczenia każdego roku studiów konieczne jest uzyskanie co najmniej 60 punktów. Student może w ramach kolejnych lat uzyskiwać liczbę punktów większą niż 60, nie może jednak przekroczyć limitu 70 punktów. Wyjątek stanowi I rok studiów, na którym górny limit możliwych do uzyskania punktów wynosi 65. Punkty uzyskane przez studenta na poszczególnych latach ponad wymagany limit 60 zaliczane są mu na poczet kolejnego roku studiów.

Program studiów oparty o system ECTS zakłada konieczność zaliczenia:

  • 13 egzaminów obowiązkowych (z przedmiotów z tzw. grupy A) oraz konieczność zdania egzaminu z jednej z procedur
  • uzyskanie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego, które są zajęciami obowiązkowymi.
  • program ECTS przyjmuje pięcioletni okres trwania studiów.

Założenia szczegółowe z rozbiciem na kolejne lata studiów.

Poniżej przedstawione są szczegółowe założenia programu ECTS, które określają zasady zaliczania poszczególnych lat studiów z podziałem na:

  • przedmioty obowiązkowe oraz zajęcia z wychowania fizycznego - oznaczone literą A
  • przedmioty nieobowiązkowe - oznaczone literą B
  • wykłady specjalizacyjne, wykłady "visiting professors", konwersatoria, ćwiczenia nieobowiązkowe, kliniki prawa - oznaczone literą C
  • seminaria, seminarium magisterskie oraz praca magisterska - oznaczone literą D
  • praktyki zawodowe - oznaczone literą E


I rok studiów

Na pierwszym roku studiów student ma obowiązek zdania jedynie egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. Liczba punktów możliwych do uzyskania za zaliczenie tych przedmiotów jest równa 60 i wystarcza do zaliczenia pierwszego roku studiów. Liczby punktów przyznane poszczególnym przedmiotom uwidocznione są w tabeli. Student może również dodatkowo zaliczyć jeden wykład specjalizacyjny lub konwersatorium, z tym jednak, że mogą być to wyłącznie zajęcia, zakwalifikowane jako dostępne dla studentów I roku studiów. Lista takich wykładów i konwersatoriów sporządzana jest przez Instytuty i jest wywieszona na tablicy informacyjnej. Ponieważ z tytułu zaliczenia wykładu specjalizacyjnego możliwe jest uzyskanie 5 punktów, student może łącznie uzyskać na I roku studiów 65 punktów. Punkty uzyskane powyżej limitu 60 punktów nie są mu jednak zaliczane na poczet II roku studiów i są uwzględniane przy zliczaniu limitu punktów na roku III.
Student może również uczestniczyć w zajęciach z języka łacińskiego. Punkty uzyskane z tytułu zaliczenia tego przedmiotu są zaliczane na poczet limitu punktów koniecznych do uzyskania na ostatnim roku studiów. Student musi również uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego. Zaliczenie tych zajęć nastąpi jednak dopiero na roku II (cztery semestry zajęć).

II rok studiów.

Na II roku studiów student ma obowiązek zaliczenia 5 przedmiotów, a także obowiązek zaliczenia ćwiczeń z Prawa Cywilnego (część I), Prawa Karnego, Prawa Konstytucyjnego oraz Prawa Administracyjnego. Student II roku musi również uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego. Powyższe nie dotyczy studentów, którzy będą studiować na II roku w roku akademickim 2003/2004. Dla studentów tych, przedmiot ten zostaje przedmiotem fakultatywnym, który mogą zaliczy po czterech semestrach zajęć na dowolnym roku studiów.
Punkty uzyskane z tytułu zaliczenia tego przedmiotu są zaliczane na poczet limitu punktów koniecznych do uzyskania na ostatnim roku studiów.
Prócz tego może uczestniczyć w fakultatywnych ćwiczeniach z Prawa Międzynarodowego Publicznego, a także Podstaw Prawa Europejskiego. Fakultatywne ćwiczenia z Prawa Międzynarodowego Publicznego odbywają się w semestrze zimowym, zaś egzamin - tak jak i inne egzaminy na tym roku - w sesji letniej. Liczba punktów przyznanych poszczególnym przedmiotom znajduje się w tabeli. Punkty te uwzględniają również zaliczenie ćwiczeń z tych przedmiotów (z wyjątkiem ćwiczeń z Prawa Międzynarodowego Publicznego, za które uzyskać można dodatkowo 2 punkty).
Dla zaliczenia II roku studiów wystarczy zdanie przedmiotów obowiązkowych, łącznie z zaliczeniem ćwiczeń z tych przedmiotów. Student może na drugim roku uczestniczyć w ćwiczeniach nieobowiązkowych z Prawa Unii Europejskiej. Ćwiczenia z Prawa Unii Europejskiej mają charakter fakultatywny i odbywają się w semestrze letnim. Punkty uzyskane z tytułu zaliczenia tych ćwiczeń (2 punkty) są wliczane do punktacji na roku trzecim po zdaniu egzaminu z tego przedmiotu. Egzamin ten odbywa się w semestrze zimowym na roku III.
Student II roku może uczestniczyć w wykładach specjalizacyjnych, dostępnych dla studentów tego roku studiów. Lista takich wykładów sporządzana jest przez Instytuty. Należy jednak pamiętać, że łączna liczba punktów uzyskanych na II roku nie może być wyższa niż 70.
Na II roku studiów możliwe jest również uczestniczenie z zajęciach z języka obcego. Zajęcia te prowadzone są przez dwa lata (II i III rok) i są specjalistycznym kursem językowym w zakresie języka prawnego. Stąd też, aby zapisać się na te zajęcia, konieczne jest posiadanie odpowiedniej biegłości w posługiwaniu się określonym językiem obcym. Zajęcia te kończą się egzaminem na roku III, jednak punkty uzyskane z tytułu zaliczania tych zajęć, wliczane są do limitu punktów dopiero na roku V.
Punkty uzyskane na I i II roku studiów ponad wymagany limit 60 punktów (w ilości maksymalnie 15 punktów możliwych do uzyskania; 5 punktów na I roku, 10 na drugim) są uwzględniane przy rozliczaniu roku III.
Program ECTS na I i II roku studiów obejmuje w odniesieniu do egzaminów wyłącznie przedmioty obowiązkowe. Tym samym pozostawia studentowi jedynie niewielką w swobodę kształtowania programu studiów. Po zaliczeniu II roku program zakłada, z pewnymi ograniczeniami, możliwość swobodnego kształtowania programu studiów.

III, IV, V rok studiów.

Na III roku studiów student zobowiązany jest do zdania egzaminu z Prawa Unii Europejskiej, a także egzaminu z Prawa Cywilnego (część II) oraz zaliczenia ćwiczeń z tego przedmiotu. Ponadto w ciągu III, IV, V roku studiów student musi zdać egzamin z wybranej procedury, a także egzamin obowiązkowy z Filozofii Prawa na roku V. Na IV roku studiów powinien uczestniczyć w seminarium, a na V roku studiów uczestniczyć musi w seminarium magisterskim i obronić pracę magisterską. Studenci studiów stacjonarnych zobowiązani są również do zaliczenia praktyk zawodowych. Są to jedyne wymogi o charakterze obowiązkowym. Studenci studiów wieczorowych mogą, lecz nie muszą zaliczać praktyki zawodowe.
Na każdym roku studiów konieczne jest uzyskania limitu 60 punktów niezbędnych do jego zaliczenia. Student musi tym samym uzyskać odpowiednią liczbę punktów z tytułu zaliczenia przedmiotów z grup B, C, D i E. Konieczne jest przy tym uzyskanie co najmniej 48 punktów za przedmioty z grupy B. Instytuty mają prawo uwarunkować dopuszczenie do egzaminów z tej grupy przedmiotów uprzednim zaliczeniem ćwiczeń.
Dodać należy, iż niektóre przedmioty z grupy B takie jak: prawo handlowe, prawo międzynarodowe prywatne, postępowanie cywilne, mogą być zaliczane dopiero od IV roku studiów.

Zasady kształtowania i rozliczenia programu studiów.

Student I roku wraz z indeksem odbiera kartę egzaminacyjną ECTS, do której wpisać powinien wszystkie przedmioty obowiązkowe z I roku studiów oraz zajęcia z wychowania fizycznego. Prócz tego, o ile uczestniczy w zajęciach z łaciny albo w wykładzie specjalizacyjnym, przedmioty te również wpisuje do karty. Przed rozpoczęciem egzaminów w sesji zimowej student zobowiązany jest do złożenia indeksu wraz z wypełniona kartą (łącznie z wpisanymi punktami) w dziekanacie. Przed rozpoczęciem egzaminów w sesji letniej, po zaliczeniu ćwiczeń, student zobowiązany jest również do złożenia indeksu wraz z kartą w dziekanacie, w wyznaczonym terminie przed rozpoczęciem sesji. W przypadku chęci wzięcia udziału w zajęciach z języka obcego, musi go wpisać do karty, a jednocześnie zgłosić chęć uczestnictwa w tych zajęciach, zapisując się na odpowiednie listy w dziekanatach.

Student II roku studiów może dokonać zmiany w karcie, w zakresie przedmiotów nieobowiązkowych. W przypadku, gdy dotyczy to zajęć z języka, musi to uczynić w terminie trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć. W przypadku przekroczenia tego terminu, zajęć tych nie będzie już mógł wykreślić z karty. Po zakończeniu II roku studiów student zobowiązany jest złożyć w terminie indeks wraz z kartą egzaminacyjną, w celu uzyskania zaliczenia roku.
Do 15 czerwca student II roku studiów złożyć musi wypełnioną kartę egzaminacyjną (wraz z odbitką kserograficzną), na III rok studiów. Wpisuje do niej przedmioty obowiązkowe, przedmioty z grupy B, oraz wykłady specjalizacyjne i konwersatoria jakie ma zamiar zdawać na roku III. W przypadku odbywania zajęć z języka, zobowiązany jest do ich kontynuacji na roku III. Karta ta stanowi program studiów, który jest dla studenta obowiązujący. W karcie tej nie może on dokonywać żadnych zmian, z wyjątkiem przedmiotów z grupy C. W wyznaczonym terminie student składa indeks wraz z kartą egzaminacyjną do zaliczenia roku III.

Podane wyżej zasady obowiązują również IV i V roku studiów. Podkreślić należy, że wybrany przez studenta program studiów w zakresie przedmiotów z grupy B nie może ulegać zmianie i student, który umieści ten przedmiot w swoim programie, Replica Audemars Piguet Royal Oak Offshore jest zobowiązany do jego zaliczenia. W przypadku nie zaliczenia deklarowanego przedmiotu z grupy B, nawet gdy uzyskana przez studenta liczba punktów jest większa niż 60, student nie uzyska zaliczenia roku.
Istotnym jest również to, że liczba punktów deklarowanych do rozliczenia z tytułu zaliczenia przedmiotów z grupy C nie może przekroczyć 70.

Należy pamiętać, że liczba punktów przedstawionych do zaliczenia na każdym rok musi wynosić co najmniej 60 punktów, lecz łącznie z punktami przeniesionymi z niższych lat nie może przekroczyć punktów 70. W przypadku przedstawienia większej liczby punktów, punkty uzyskane z tytułu zaliczenia przedmiotu (przedmiotów) powodujące przekroczenie limitu będą anulowane.

Informacje podane wyżej mają jedynie ogólny charakter. Szczegółowe uregulowania zawarte są w Regulaminie Studiów obowiązującym na naszym Wydziale. Informacje na temat zawartości merytorycznej poszczególnych przedmiotów, obowiązującej literatury oraz plan zajęć znajdują się w "Informatorze Wydziałowym" oraz na stronie internetowej Wydzaiłu Prawa i Administracji UW.Replica Richard Mille RM 35-01

Dziekan
Wydziału Prawa i Administracji UW

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-03 | (c) All rights reserved. 2003 WPIA UW
Created by SYNERGIS business technology